รายวิชา การผลิตภาพยนตร์ (ง30253)

หมวด: รายวิชา การผลิตภาพยนตร์ (ง30253) เขียนโดย ครูเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
ตรวจสอบเวลาเรียน
  บันทึกเวลาเรียนระดับชั้น ม.5/2-4
   
ประมวลรายวิชา
  ประมวลรายวิชา
   
ใบความรู้
  1.เริ่มต้นกับภาพยนตร์
  2.หลักการผลิตภาพยนตร์
  3.เริ่มต้นกับงานวิดีโอ
  4.เริ่มต้นกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ
  5.เทคนิคการตัดต่อวิดีโอ
  6.การสร้างข้อความและการใช้เทคนิคพิเศษในการตัดต่อวิดีโอ
  7.การใส่เอฟเฟ็คให้กับวิดีโอ
  8.การใส่เอฟเฟ็คให้กับวิดีโอและแปลงวิดีโอที่ตัดต่อเสร็จไปใช้งาน
   
ผลคะแนน
  1.คะแนนบทภาพยนตร์ (15 คะแนน)
  2.คะแนน Story Board (15 คะแนน)
  3.คะแนนสอบกลางภาค (20 คะแนน)
  4.คะแนนสมุดงาน (20 คะแนน)