รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ง30261)

หมวด: รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ง30261) เขียนโดย ครูเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
ตรวจสอบเวลาเรียน
  บันทึกเวลาเรียนระดับชั้น ม.5/7 - ม.5/11
   
ประมวลรายวิชา
  ประมวลรายวิชา
   
ใบความรู้
  1. ความรู้พื้นฐานของภาษาซี
  2. องค์ประกอบของภาษาซี
  3. ตัวดำเนินการและนิพจน์ของภาษาซี
  4. การแสดงผลและการรับข้อมูลของภาษาซี
  5. การเขียนโปรแกรมแบบเลือกทำของภาษาซี
  6. การเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำของภาษาซี
  7. ตัวแปรอาร์เรย์
  8. ฟังก์ชันในภาษาซี
   
ผลคะแนน
  1. ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 บทที่ 1 - 2 ( 20 คะแนน )
  2. สอบกลางภาค ( 20คะแนน ) || หลักเกณฑ์ในการซ่อมเสริมคะแนนกลางภาค
  3. ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 บทที่ 5 - 6 ( 20 คะแนน )
  4. สมุดงาน ( 10 คะแนน )