รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก (ง30265)

หมวด: รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก (ง30265) เขียนโดย ครูเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
ตรวจสอบเวลาเรียน
  บันทึกเวลาเรียนระดับชั้น ม.5/1-4
   
ประมวลรายวิชา
  ประมวลรายวิชา
   
ใบความรู้
  1.กราฟิกเบื้องต้น
  2.หลักการออกแบบงานคอมพิวเตอร์กราฟิก
  3.รู้จักกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
  4.เทคนิคการสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
  5.การสร้างผลงานคอมพิวเตอร์กราฟิก
   
   
   
   
ผลคะแนน
  1.คะแนนระหว่างเรียน หน่วยที่ 1 - 5 (60 คะแนน)
  2.คะแนนสอบกลางภาค (20 คะแนน)
  3.คะแนนสอบปลายภาค โปรเจค (20 คะแนน)