กำหนดการสอบกลางภาค

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ รายวิชาการเขียนภาษาโปรแกรม1 ว30289 เขียนโดย ครูเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์

กำหนดการสอบกลางภาครายวิชาการเขียนภาษาโปรแกรม1 ง30252 จะสอบนอกตารางในวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยเนื้อหาที่จะทำการทดสอบจะอยู่ในใบความรู้ที่ 5 - 8 ข้อสอบเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 15 คะแนน และอัตนัย จำนวน 5 ข้อ 5 คะแนน รวมทั้งหมด จำนวน 35 ข้อ 20 คะแนน  ให้นักเรียนอ่านหนังสือและเตรียมความพร้อมในการสอบครั้งนี้กันทุกคนนะครับ